உங்கள் மோட்டார் வாகனத்திற்க்கு தகுந்த காப்புறுதியை பெற்றுக்கொள்க

உங்கள் வாகனத்துக்கு பொருத்தமான மற்றும் உங்கள் வருமானத்துக்கு உகந்த காப்புறுதித் திட்டங்கள்

காப்புறுதி கோரிக்கைகளுக்கு உதவி

நிபுணத்துவ ஆலோசனை

ஒப்பிட 6+ விலைமனுக்கள்

Insure Me Mascot
Blue Background
Play Icon
Insure Me Mascot

Clients Served

Claims Supported

+ Quotes

Given per customer

காப்புறுதி இலகுவாக்கப்பட்டுள்ளது InsureMe உடன்

பலதரப்பட்ட தெரிவுகள்

பலதரப்பட்ட தெரிவுகள்

உங்களுக்கு மிகப் பொருத்தமான தெரிவு

உங்கள் எதிர்பார்ப்பு மற்றும் வருமானத்துக்கு பொருத்தமாக அமைந்த காப்புறுதியை ஒப்பிட்டு தெரிவு செய்து கொள்வதற்காக பரந்தளவு. தெரிவுகள்

தவணை முறையில் செலுத்துதல்

தவணை முறையில் செலுத்துதல்

உங்கள் நிதியை நிர்வகித்துக்கொள்ளுங்கள்

உங்கள் நிதியை நிர்வகித்துக் கொள்வதற்காக தவணை முறைத் திட்டங்களை நாம் வழங்குகின்றோம். இந்த நெருக்கடியான காலப்பகுதியில், காப்புறுதிக் கொடுப்பனவுகளை உங்களுக்கு மேலும் சுமையாக அமைந்திட அனுமதிக்காதீர்கள்

சௌகரியம்

சௌகரியம்

அனைத்தும் உங்கள் விரல்நுனிகளில்

எல்லாவிதமான காப்புறுதிச் சேவைகளை உங்கள் விரல் நுனிகளில்அனுபவிப்பது மட்டும் அல்லாமல் . உங்கள் காப்புறுதித் திட்டங்கள் பற்றி நன்கு அறிந்துகொள்வதன் மூலம் , காலத்தையும் பணத்தையும் சேமித்திடுங்கள்.

காப்புறுதி கோரிக்கைகளுக்கு உதவி

காப்புறுதி கோரிக்கைகளுக்கு உதவி

செல்லுபடியாகும் காப்புறுதி கோரிக்கைகளை உங்களுக்குப் பெற்றுக் கொடுப்பது எமது பொறுப்பாகும்

உங்களின் செல்லுபடியாகும் காப்புறுதி கோரிக்கைகளை கடினமான காலப்பகுதியில் சிறந்த அனுபவத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள செயற்படுவோம்

பலதரப்பட்ட தெரிவுகள்

பலதரப்பட்ட தெரிவுகள்

உங்களுக்கு மிகப் பொருத்தமான தெரிவு

உங்கள் எதிர்பார்ப்பு மற்றும் வருமானத்துக்கு பொருத்தமாக அமைந்த காப்புறுதியை ஒப்பிட்டு தெரிவு செய்து கொள்வதற்காக பரந்தளவு. தெரிவுகள்

தவணை முறையில் செலுத்துதல்

தவணை முறையில் செலுத்துதல்

உங்கள் நிதியை நிர்வகித்துக்கொள்ளுங்கள்

உங்கள் நிதியை நிர்வகித்துக் கொள்வதற்காக தவணை முறைத் திட்டங்களை நாம் வழங்குகின்றோம். இந்த நெருக்கடியான காலப்பகுதியில், காப்புறுதிக் கொடுப்பனவுகளை உங்களுக்கு மேலும் சுமையாக அமைந்திட அனுமதிக்காதீர்கள்

சௌகரியம்

சௌகரியம்

அனைத்தும் உங்கள் விரல்நுனிகளில்

எல்லாவிதமான காப்புறுதிச் சேவைகளை உங்கள் விரல் நுனிகளில்அனுபவிப்பது மட்டும் அல்லாமல் . உங்கள் காப்புறுதித் திட்டங்கள் பற்றி நன்கு அறிந்துகொள்வதன் மூலம் , காலத்தையும் பணத்தையும் சேமித்திடுங்கள்.

காப்புறுதி கோரிக்கைகளுக்கு உதவி

காப்புறுதி கோரிக்கைகளுக்கு உதவி

செல்லுபடியாகும் காப்புறுதி கோரிக்கைகளை உங்களுக்குப் பெற்றுக் கொடுப்பது எமது பொறுப்பாகும்

உங்களின் செல்லுபடியாகும் காப்புறுதி கோரிக்கைகளை கடினமான காலப்பகுதியில் சிறந்த அனுபவத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள செயற்படுவோம்

பலதரப்பட்ட தெரிவுகள்

பலதரப்பட்ட தெரிவுகள்

உங்களுக்கு மிகப் பொருத்தமான தெரிவு

உங்கள் எதிர்பார்ப்பு மற்றும் வருமானத்துக்கு பொருத்தமாக அமைந்த காப்புறுதியை ஒப்பிட்டு தெரிவு செய்து கொள்வதற்காக பரந்தளவு. தெரிவுகள்

தவணை முறையில் செலுத்துதல்

தவணை முறையில் செலுத்துதல்

உங்கள் நிதியை நிர்வகித்துக்கொள்ளுங்கள்

உங்கள் நிதியை நிர்வகித்துக் கொள்வதற்காக தவணை முறைத் திட்டங்களை நாம் வழங்குகின்றோம். இந்த நெருக்கடியான காலப்பகுதியில், காப்புறுதிக் கொடுப்பனவுகளை உங்களுக்கு மேலும் சுமையாக அமைந்திட அனுமதிக்காதீர்கள்

சௌகரியம்

சௌகரியம்

அனைத்தும் உங்கள் விரல்நுனிகளில்

எல்லாவிதமான காப்புறுதிச் சேவைகளை உங்கள் விரல் நுனிகளில்அனுபவிப்பது மட்டும் அல்லாமல் . உங்கள் காப்புறுதித் திட்டங்கள் பற்றி நன்கு அறிந்துகொள்வதன் மூலம் , காலத்தையும் பணத்தையும் சேமித்திடுங்கள்.

காப்புறுதி கோரிக்கைகளுக்கு உதவி

காப்புறுதி கோரிக்கைகளுக்கு உதவி

செல்லுபடியாகும் காப்புறுதி கோரிக்கைகளை உங்களுக்குப் பெற்றுக் கொடுப்பது எமது பொறுப்பாகும்

உங்களின் செல்லுபடியாகும் காப்புறுதி கோரிக்கைகளை கடினமான காலப்பகுதியில் சிறந்த அனுபவத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள செயற்படுவோம்

பலதரப்பட்ட தெரிவுகள்

பலதரப்பட்ட தெரிவுகள்

உங்களுக்கு மிகப் பொருத்தமான தெரிவு

உங்கள் எதிர்பார்ப்பு மற்றும் வருமானத்துக்கு பொருத்தமாக அமைந்த காப்புறுதியை ஒப்பிட்டு தெரிவு செய்து கொள்வதற்காக பரந்தளவு. தெரிவுகள்

தவணை முறையில் செலுத்துதல்

தவணை முறையில் செலுத்துதல்

உங்கள் நிதியை நிர்வகித்துக்கொள்ளுங்கள்

உங்கள் நிதியை நிர்வகித்துக் கொள்வதற்காக தவணை முறைத் திட்டங்களை நாம் வழங்குகின்றோம். இந்த நெருக்கடியான காலப்பகுதியில், காப்புறுதிக் கொடுப்பனவுகளை உங்களுக்கு மேலும் சுமையாக அமைந்திட அனுமதிக்காதீர்கள்

சௌகரியம்

சௌகரியம்

அனைத்தும் உங்கள் விரல்நுனிகளில்

எல்லாவிதமான காப்புறுதிச் சேவைகளை உங்கள் விரல் நுனிகளில்அனுபவிப்பது மட்டும் அல்லாமல் . உங்கள் காப்புறுதித் திட்டங்கள் பற்றி நன்கு அறிந்துகொள்வதன் மூலம் , காலத்தையும் பணத்தையும் சேமித்திடுங்கள்.

காப்புறுதி கோரிக்கைகளுக்கு உதவி

காப்புறுதி கோரிக்கைகளுக்கு உதவி

செல்லுபடியாகும் காப்புறுதி கோரிக்கைகளை உங்களுக்குப் பெற்றுக் கொடுப்பது எமது பொறுப்பாகும்

உங்களின் செல்லுபடியாகும் காப்புறுதி கோரிக்கைகளை கடினமான காலப்பகுதியில் சிறந்த அனுபவத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள செயற்படுவோம்

புதிய மற்றும் சிறந்த சலுகைகள் பற்றி உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ளுங்கள்!

தவறவிடாதீர்கள்

புதிய சலுகைகள், நிபுணத்துவ ஆலோசனை மற்றும் பல சேவைகளை பற்றி உங்கள் மின்னஞ்சலில் பெற்றுக் கொள்வதற்கு இன்றே எம்முடன் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.

Our Partners & Collaborators

Partners

Collaborators

List of leading insurers that have partnered with us to make insurance simplified.

What Our Clients Say

Profile Photo

Orville Symons

a month ago

My experience with InsureMe was great. Agent Disna provided me all the details I

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Supun Dissanayake

3 months ago

My experience with Insureme.lk was exceptional. Throughout the process Ms.Ilma s

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Abi B

7 months ago

They are a team of exceptional insurance brokers who helped me get the best moto

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Tharidha Muhandiramge

Exceptional service. Easiest way to get multiple quotes and select the best solu

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

krishna sym

Thank you so much for helping to have my car insurance. Highly recommend. Specia

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Prasanna De Silva

Insure me is not just another way of getting an Insurance done. They supported

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Prasad Eranga (FEEZOOZ)

Very supportive to clients

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Dilki Perera

Love this place. Excellent customer service

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Kanesavaradan Pitchaiappah

Good place and discount for Credit cards

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Tharaka Madusanka

I am happy that insureme was there to help me as they helped me in getting a goo

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Orville Symons

a month ago

My experience with InsureMe was great. Agent Disna provided me all the details I

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Supun Dissanayake

3 months ago

My experience with Insureme.lk was exceptional. Throughout the process Ms.Ilma s

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Abi B

7 months ago

They are a team of exceptional insurance brokers who helped me get the best moto

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Tharidha Muhandiramge

Exceptional service. Easiest way to get multiple quotes and select the best solu

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

krishna sym

Thank you so much for helping to have my car insurance. Highly recommend. Specia

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Prasanna De Silva

Insure me is not just another way of getting an Insurance done. They supported

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Prasad Eranga (FEEZOOZ)

Very supportive to clients

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Dilki Perera

Love this place. Excellent customer service

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Kanesavaradan Pitchaiappah

Good place and discount for Credit cards

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Tharaka Madusanka

I am happy that insureme was there to help me as they helped me in getting a goo

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Orville Symons

a month ago

My experience with InsureMe was great. Agent Disna provided me all the details I

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Supun Dissanayake

3 months ago

My experience with Insureme.lk was exceptional. Throughout the process Ms.Ilma s

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Abi B

7 months ago

They are a team of exceptional insurance brokers who helped me get the best moto

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Tharidha Muhandiramge

Exceptional service. Easiest way to get multiple quotes and select the best solu

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

krishna sym

Thank you so much for helping to have my car insurance. Highly recommend. Specia

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Prasanna De Silva

Insure me is not just another way of getting an Insurance done. They supported

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Prasad Eranga (FEEZOOZ)

Very supportive to clients

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Dilki Perera

Love this place. Excellent customer service

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Kanesavaradan Pitchaiappah

Good place and discount for Credit cards

Google Icon

Posted on

Google
Profile Photo

Tharaka Madusanka

I am happy that insureme was there to help me as they helped me in getting a goo

Google Icon

Posted on

Google

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Motor Insurance

Motor 3rd Party

Travel

Life

Per Day Insurance

Global

 • படிமுறை 1 - www.insureme.lk எனும் இணையப் பக்கத்துக்கு விஜயம் செய்யவும்.
 • படிமுறை 2 – மோட்டார் பரிபூரண காப்புறுதி என்பதை தெரிவு செய்யவும்.
 • படிமுறை 3 – தகவல்களை பூர்த்தி செய்யவும்.
 • படிமுறை 4 – உங்கள் வாகனத்துக்கான சிறந்த காப்புறுதி விலைமனுக்களைப் பெறுங்கள்.

 • கையொப்பமிடப்பட்ட பிரேரணைப் படிவம்.
 • வாகனத்தின் படங்கள் (4 பக்களிலிருந்தும்) மற்றும் மீற்றர்மானி வாசிப்பு.
 • வாகனப் பதிவு புத்தகம் மற்றும் தே.அ.அட்டையின் பிரதி.
 • மேற்படி தகவல்களை WhatsApp அல்லது மின்னஞ்சல் ஊடாகவும் சமர்ப்பிக்க முடியும்.

 • ப்ரீமியம் கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்வதற்கு டெபிட்/கிரெடிட் கார்ட்களை பயன்படுத்த முடியும் என்பதுடன், பொருத்தமாயின் 0% தவணைமுறைக் கொடுப்பனவு வசதியையும் அனுபவிக்கலாம்.
 • பணம் அல்லது வங்கிக் கணக்குகளுக்கிடையிலான பரிமாற்றங்களினூடாகவும் செலுத்தலாம்.

முகவர்கள் எனும் வகையில், வெவ்வேறு காப்புறுதி சேவை வழங்குநர்களிடமிருந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விலைமனுக்களை நாம் வழங்குவோம். இதனால் ப்ரீமியத்தை ஒப்பிட்டு, சிறந்த திட்டத்தை தெரிவு செய்து சேமித்துக் கொள்ள முடியும்.

 • பரிபூரண மோட்டார் காப்புறுதி
  தீ, திருட்டு மற்றும் விபத்து போன்றவற்றால் எழும் சேதங்களிலிருந்து உங்கள் வாகனத்தை காப்பீடு செய்வதை இந்தக் காப்புறுதித் திட்டம் உறுதி செய்யும். அது மட்டுமல்லாமல் விபத்தொன்றினால் 3ஆம் தரப்புக்கு உடல் ரீதியில் ஏற்படும் காயங்கள் மற்றும்/அல்லது சொத்துக்களுக்கு ஏற்படும் சேதங்களுக்கான கொடுப்பனவுகளையும் இக்காப்புறுதி உள்வாங்கியிருக்கும்.
 • மூன்றாம்-தரப்பு காப்புறுதி
  விபத்தொன்று நேரிட்டால், மூன்றாம் தரப்புக்கு உடல் ரீதியில் ஏற்படும் காயங்கள் மற்றும்/அல்லது சொத்துக்களுக்கு ஏற்படும் சேதங்களுக்காக உங்களுக்கு ஏற்படும் பொறுப்புகளுக்கு மாத்திரம் காப்பீடு வழங்கப்படும்.

காப்புறுதி காலப்பகுதியில் வாகனத்தின் சந்தைப் பெறுமதிக்கு காப்பீடு செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு செய்யத்தவறினால், உரிமைகோரலின் போது, காப்புறுதி சேவை வழங்குநர்களால், காப்புறுதி ஆவணத்தில் காணப்படும் சராசரி நிபந்தனையை மேற்கோள் காண்பித்து, நீங்களும் கட்டணப் பங்களிப்பு செய்ய வேண்டிய நிலை எழலாம்.

ஆம், InsureMe அணியினால் எப்போதும் உங்களுக்கு செல்லுபடியாகும் உரிமைகோரல்கள் துரிதமாக பெற்றுக்கொள்வதற்கு உதவி அளிக்கப்படும் .

About Us

Our Founders

Team

We are the first company in Sri Lanka to introduce an insurance comparison platform to change the way you buy insurance, as we believe every Sri Lankan deserves a life without hassle.

Founded in 2016, InsureMe has brought over 10 insurance companies to one marketplace, allowing Sri Lankans to compare and choose the most suitable, affordable and convenient insurance products for themselves.

Today, InsureMe and its subsidiary company Digis have developed innovative technology applications that are deployed in the insurance and banking sector that facilitate focused customer interaction providing convenience and saving precious time.

Learn more